Loes Lodder Remedial Teaching

Werkwijze

Wanneer u uw kind aanmeldt, start ik altijd met een intake gesprek. Dit gesprek is bedoeld om een beeld te krijgen van uw kind en de leerproblemen. Na dit eerste gesprek ontvangt u een voorstel voor de te volgen stappen.

Op basis van de eerste informatie uit het intake gesprek zal ik uw kind gericht testen. De resultaten worden vastgelegd in een testverslag. Dit testverslag bevat de testresultaten, maar ook een onderbouwde conclusie en een advies voor het remediëren van de geconstateerde achterstanden.

De derde stap is het begeleiden van uw kind. Hiervoor stel ik een handelingsplan op, waarin ik de doelen bepaal welke we willen behalen in een van te voren bepaalde behandelperiode. Ook geef ik aan welke activiteiten door wie (school, ouders, Remex) worden gedaan. Aan het einde van de behandelperiode stelllen we vast of de doelen behaald zijn en of we een volgende periode in gaan. Na beëindiging van de behandelingen volgt een eindrapportage.

Intake

Het intakegesprek is bedoeld om een beeld te vormen van uw kind, de achtergronden en de reden waarom uw kind is aangemeld. De remedial teacher en (één van) de ouders doorlopen samen een vragenlijst. Dit gesprek zal ik in de regel bij de ouders thuis voeren.

Aan de hand van de antwoorden stel ik een verslag op. Dit verslag vormt de basis voor testen en behandeling. Daarna zal ik altijd contact opnemen met de school om na te gaan wat reeds is getest en welke aanpak de school heeft gehanteerd.

Het resultaat van het intakegesprek is een eerste aanzet voor verdere behandeling. Daarna volgen de testen. Op basis van de verzamelde gegevens kan ik dan een gericht handelingsplan opstellen.

Testen

Nadat het intakegesprek met de ouders heeft plaats gehad en er contact met de school is geweest, volgen een aantal testen. We noemen dat een pedagogisch-didactisch onderzoek naar het betreffende leerprobleem. Mocht er sprake zijn van ernstige lees- en/of spellingproblemen (mogelijk dyslexie), dan zal ik een uitgebreid lees- en/of spellingonderzoek afnemen. Voor een diepergaand dyslexie onderzoek zal ik u doorverwijzen naar de Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek Waterland. Dit onderzoek neemt een hele ochtend in beslag. De school kan uw kind hiervoor aanmelden.

De testen en behandelingen vinden plaats in mijn praktijkruimte in een één op één situatie. In overleg met de school zal ik meestal proberen om deze testen zo vroeg mogelijk op de dag af te nemen.

Behandeling

Voor de behandeling wordt voor uw kind een individueel hulpplan opgesteld. Met een tijdsplanning, waarin aangegeven wanneer er tussentijds getoetst wordt. Uw kind krijgt één maal per week 45 minuten individuele ondersteuning en aandacht in mijn praktijk.

Na de eerste periode wordt uw kind opnieuw getoetst. Kind, ouders en school breng ik op de hoogte van de resultaten. Daarna stellen we in overleg vast of een tweede behandelperiode gestart wordt. Ook voor deze tweede periode geldt weer: individuele zorg op maat, welke vastgelegd wordt in een nieuw behandelplan.